Het Regionaal Convenant Duurzaam Bouwen is een samenwerking tussen de gemeenten, de woningcorporaties en bouw- en installatiebedrijven in de regio Noordoost-Brabant. De nadruk in het nieuwe convenant 2013-2016 ligt op de samenwerking tussen die organisaties. Tussen de bedrijven in de bouwkolom (opdrachtgever, projectontwikkelaar, architect, aannemer, installateur) en tussen de ondertekenaars onderling. Naast de inhoudelijke ambities richt het convenant zich ook op het gezamenlijk communiceren richting de woonconsument en eindgebruiker (marktontwikkeling). 

 

Doelen

Gezamenlijk stappen te zetten richting het verder verduurzamen van gebouwen, met als voornaamste speerpunten:

 

  • Energiezuinig (ver)bouwen en het terugdringen van energie- en woonlasten
  • Het verbeteren van de levensloopbestendigheid van en in gebouwen 
  • Het bewustmaken van de eindgebruiker van de meerwaarde van duurzame gebouwen en de mogelijkheden voor het terugdringen van energielasten. 

 

Voor wie 

Het convenant geldt voor alle partijen die zich hebben geconformeerd aan de ambities van het convenant. Dat kan zijn omdat zij als organisatie deelnemen aan het convenant (zie deelnemers op deze site) of omdat zij zich met prestatieafspraken over een specifiek project hebben verbonden aan de ambities aan het convenant. De ambities van het nieuwe convenant 2013-2016 gelden voor alle projecten waarvoor op 27 maart 2013 nog geen formele aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend.

 
Instrumenten 

Voor het bepalen, realiseren en meten van de ambitie gebruikt het convenant de systematiek van Energielabels, de Gemeentelijke Praktijk Richtlijn (GPR-gebouw versie4) en de criteria voor Duurzaam Inkopen.

 

Het Energielabel wordt gebruikt om de ambitie voor projectmatig onderhoud van bestaande woningen en ingrijpende renovatie van utiliteitsgebouwen te bepalen. Bij de bouwvergunningaanvraag dient te worden aangegeven hoeveel labelstappen worden gemaakt. Het halen van label B of minimaal twee labelstappen is het uitgangspunt.

 

GPR-gebouwGPR-gebouw meet op de thema's energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit, toekomstwaarde de prestaties van een gebouwontwerp. De prestatie wordt uitgedrukt in een rapportcijfer. In het convenant is afgesproken dat nieuwe woningen en utiliteitsgebouwen een gemiddelde GPR-score van tenminste een 7 halen. Partijen die zich hebben verbonden aan het convenant dienen bij de aanvraag van de omgevingsvergunnning een uitdraai van GPR-gebouw in.

 

gpr gebouw

 

De volledige tekst en ambities van het Regionaal Convenant Duurzaam Bouwen kunt u hier downloaden: 

 

pdfRegionaal Convenant Duurzaam Bouwen

Wat is het convenant?

Het Regionaal Convenant Duurzaam Bouwen is een samenwerking tussen de gemeenten, de woningcorporaties en bouw- en installatiebedrijven in de regio Noordoost-Brabant.

Lees verder >

 

Contact

Secretariaat
Leo van den Akker
Telefoon: (0485) 338 385
E-mail: dubo@odbn.nl 

ODBN gebruikt cookies


Op deze website gebruikt de ODBN cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te laten werken. Als u op de knop ‘Accepteren’ drukt, worden cookies van ons en van derden gebruikt voor het verzamelen van informatie, waaronder demografische gegevens (leeftijd en geslacht), en voor het maken van groepsprofielen. Wilt u liever niet dat wij gebruikmaken van dit type cookies, dan kunt u op de knop ‘Niet accepteren’ drukken. Zie voor meer informatie onze privacyverklaring.